ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως ενδεικτικά ως πελάτες, υποψήφιοι πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, υποψήφιοι εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι, εργαζόμενοι προμηθευτών, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή γενικά ιδιώτες και τρίτοι που συνεργάζονται ή επικοινωνούν μαζί μας).

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη, αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, σας παρέχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας, κατ’ απαίτηση των άρθρων 12 έως 14 ΓΚΠΔ.

 

  1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη

Ζηργάνου 14, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 551 34, Ελλάδα

Τηλ. επικοινωνίας: 2310446110

 

  1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.teachspeech.gr δεν συλλέγουμε τα δεδομένα σας χωρίς την συγκατάθεση σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για οποιοδήποτε λόγο συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα, όπου συλλέγουμε τη διεύθυνση email, ελεύθερο κείμενο, και προεραιτικά το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

 

  1. Πως νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη νομιμοποιείται ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με δική σας σαφή θετική ενέργεια και να πρόκειται για ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη της συμφωνίας σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να συνίσταται σε γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή σε προφορική δήλωση.

 

  1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Βάσει των ως άνω νομιμοποιητικών βάσεων (της συμβατικής μας σχέσης ή των προβλέψεων του νόμου ή της δικής σας ρητής συγκατάθεσης), επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την υποστήριξη/ εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις υπηρεσίεςμας.Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη συλλέγει και επεξεργάζεται δικές σας πληροφορίες, τις οποίες συλλέγει είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε τηλεφωνικώς, για την απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, για την ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια σας περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας ή προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε ταχέως και με το βέλτιστο τρόπο στην επόμενη συναλλαγή/ επαφή σας μαζί μας.

 

  1. Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα;

Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 

  1. Με ποιο τρόπο επεξεργάζεται το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη τα δεδομένα μου;

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη τηρεί τις αρχές επεξεργασίας που τίθενται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.

 

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε με ευχέρεια τα δικαιώματά σας. Έτσι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, χωρίς κόστος,  επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας και αναφέροντας το λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

 

  1. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη δεσμεύεται ότι τα δεδομένα σας δεν μοιράζονται σε τρίτους.

 

  1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί  όταν κριθεί απαραίτητο και ιδίως ενόψει της θέσης σε ισχύ της ελληνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία των ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις συστάσεις της ΑΠΔΠΧ.

Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας – Δρ. Άννα Καραμούζη δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.